REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA

25.V.2018

 

 

W związku z wejściem w życie przepisów regulujących kwestie ochrony danych osobowych (tj. Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r.), chcielibyśmy poinformować naszych Klientów, że adres e-mail, który został przez Nich zgłoszony na stronie www.printroom.net znajduje się w naszej bazie danych. Naszym Klientom przysługuje prawo do ich dostępu, jak i do usunięcia, przenoszenia, sprostowania ,ograniczenia i przetwarzania, a także prawo co do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wraz z prawem do wniesienia skargi. Zgoda, wyrażona przez naszych Klientów jest podstawą prawną do przetwarzania ich adresu, który nie jest udostępniany innym podmiotom, będąc przetwarzany jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej do wysyłania materiałów do wskazanych przez Klientów celów. Wyrażona zgoda, jest podstawą prawną do przetwarzania adresu, który odbywa się na zasadzie dobrowolności. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z Nami kontaktować pod adresem e-mail biuro@printroom.net.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.printroom.net

Sprzedającym jest firma PRINTROOM z siedzibą w Rzeszowie. Adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji:

PRINTROOM Magdalena Drozd-Bratkowicz

ul. Zabłocie 5/30, 35-233 Rzeszów

 Sprzedający, zwany dalej Usługodawcą  jest zarejestrowany pod numerem NIP: 517 000 80 90

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@printroom.net

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Klient / Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność, lub ograniczoną zdolność( w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące) do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje  Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Usługodawca – firma PRINTROOM Magdalena Drozd - Bratkowicz z siedzibą w Rzeszowie. Adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji:

ul. Zabłocie 5/30, 35-233 Rzeszów, zarejestrowana pod numerem NIP: 5170008090  

4. Produkt – rzecz ruchoma wymieniona i opisana na stronie internetowej Sklepu, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

5. Konto – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, pozwalająca dokonać zakupu w sklepie internetowym, poprzez wprowadzenie do systemu  loginu i hasła podanego przez Klienta.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, zawierana lub zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Dzień roboczy-  jeden dzień, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.printroom.net , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, składane za pomocą Formularza Zamówienia.

10.   Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art.2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Newsletter - usługa dystrybucyjna, umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści o uaktualnianych Produktach i Usługach świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail , przez Usługodawcę, Usługa Elektroniczna

12. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku

13. Formularz Zamówienia- formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia, Usługa Elektroniczna

14. Usługa Elektroniczna- świadczona za pośrednictwem Sklepu, przez Usługodawcę , na rzecz Klienta, usługa elektroniczna.

15. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie

i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego.

16. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami

 

17. Rabat promocyjny – upust cenowy przyznany Klientowi przez Usługodawcę, który w zależności od treści oświadczenia dotyczącego tego upustu może być procentowy lub kwotowy, obejmować wszystkie lub określone Produkty, zostać udzielony Klientowi do wykorzystania wyłącznie w określonym czasie (okres ważności Rabatu), być wykorzystany jednokrotnie (w odniesieniu do danego Produktu) lub wielokrotnie (w odniesieniu do danych Produktów), a także zostać udzielony pod warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Internetowym w określonej kwocie. Rabat dla zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego www, printroom.net , wynosi 10%. Obowiązuje w czasie trwania promocji.

 

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie

się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.printroom.net  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Produkty  oferowane w sklepie www.printroom.net są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 

a. przeglądarka internetowa  Mozilla Firefox wersji 11.0, Internet Explorer 7.0, Opera 7.0, Google Chrome 12.0.0  lub nowszych  włączoną  możliwością  zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

b. dowolna  rozdzielczość ekranu pikseli.

 

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.printroom.net  są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7  dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo  poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli  kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź

ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty, płatności i termin wysyłki

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje również możliwość odebrania Produktu  za pomocą paczkomatu. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie towaru przez Pocztę Polską oraz opóźnienia w dostawie przesyłki przez Kuriera.

3. Czas dostawy uzależniony jest od usług firm transportowych. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Można również dokonywać płatności bezpośredniej na konto sklepu. Numer rachunku: 52 1050 1562 1000 0092 0649 3588, lub przy odbiorze towaru (opcja za pobraniem)

Na stronie naszego sklepu udostępniamy również możliwość płatności za pośrednictwem serwisu PayPal.com (PayPal Europe) 22-24 BOULEVARD ROYAL, L-2449, Luxembourg)

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient

może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając na link http://printroom.net/kontakt/

 

5. Na każdy sprzedany Produkt wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@printroom.net, lub pisemnie na adres: PRM Bogdan Bratkowicz ul. Zabłocie 5/30, 35-233 Rzeszów ,w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres Usługodawcy w stanie nie naruszonym, jednocześnie ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.  Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz wady produktu powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący powinien złożyć na adres mailowy biuro@printroom.net

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na własny koszt i ryzyko.

7.Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a w przypadku kiedy Kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia Produktu, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

 

 

 

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty oferowane przez Sprzedającego posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz

z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, o szczegółach w  zakładce http://printroom.net/kontakt/

 

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Produktu.

5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną  wymianę na nowy Produkt, chyba że  wymiana jest niemożliwa lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.(Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem na adres biuro@printroom.net

7. Trzeba zdawać sobie sprawę z dwóch rzeczy przy nadruku na odzieży. Po pierwsze na białych tekstyliach kolory wyjdą mniej nasycone niż na tekstyliach kolorowych. Wynika to z faktu, że na tekstyliach kolorowych jest wykonywany biały poddruk, a dopiero później nadruk właściwy. Po drugie struktura odzieży sprawia, że farba nie rozkłada się idealnie tak jak na kartce papieru, ponieważ włókna bawełny mają inną strukturę i chłonność. W związku z tym reklamację dotyczące barw, nasycenia będą uznawane za bezzasadne bez wykonania wcześniejszego wydruku próbnego.

Oczywiście dochodzi także kwestia ustawień monitora klienta, który może niepoprawnie wyświetlać barwy, jeżeli nie jest monitorem profesjonalnym. Wówczas, na różnych monitorach grafika, będzie wyglądać inaczej, niż na finalnym nadruku.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”

Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego

korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres  biuro@printroom.net

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym

czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu

za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,

Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji

warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie

internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą

realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia  dedykowane Przedsiębiorcom

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Produkt do momentu jego wydania. Produkty zamówione przez Przedsiębiorcę pozostają własnością Usługodawcy do momentu uiszczenia przez Przedsiębiorcę ustalonej kwoty wraz z kosztami dostawy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Produktu, jego uszkodzenie lub ubytek lub jakiekolwiek opóżnienie podczas jego dostawy. Zaleca się Usługobiorcy dokonanie sprawdzenia zamówionych Produktów z ich stanem faktycznym  w celu ustalenia  odpowiedzialności firmy transportowej

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za Produkt nie póżniej niż 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Usługodawca ma prawo wymagać od Przedsiębiorcy dokonania  przedpłaty.

 

3.. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jego postawę prawną, jest ograniczona (do wysokości zapłaconej ceny plus koszty dostawy)

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianieKodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodekspostępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 25.05.2018 r.